Echo Scenery

Aski Dahl, Sara Nielsen Bonde och Jonas Bentzer

”Echo Scenery”

Väsen som varit förvisade till människans fantasier är på väg tillbaka. Det deklarerar den belgiska filosofen Isabelle Stengers i essän  ”Including Nonhumans in Political Theory” (2009). Dessa väsen är inte produkter av tanken utan framkallar snarare tanken, skriver hon och åberopar Alfred North Whiteheads uttalande om att det som gör oss till människor är relationen vi lyckas underhålla med något som inte är vår skapelse… en idé som får oss att definiera oss själva som människor.

Konstnärerna Jonas Bentzers, Sara Nielsen Bondes och Aski Dahls verk på Galleri Box utgår på skilda sätt från denna animerande kraft. De förmår skulle jag säga att via olika material adressera och aktualisera situationens förmågor. Det är situationen (det platsspecifika och i mötet med materialet) i dess särskildhet som ges kraften att tänka, känna och förundras.

Till exempel i Jonas verk Bångstyrig ö sker ett slags komplext kamouflerat gensvarande mellan öns egna ekologiska förutsättningar och konstnärens systemorienterande ekologi, både kontrollerat och lekfullt förlorat genom elektriska impulser och matematiska slumpformler.

Askis Latch och Brace tycks utforska ett slags display-system där själva objektet ger förslag genom sin materiella och tekniska struktur (dess uppbärande och stöttande funktion) snarare än via en bildmässig (estetiskt autonom) varuform. Den utställningstekniska materialiteten ges en annan politiskt möjlig position genom objektens visuellt lågmälda närvaro.

Eller som i Saras Framed Bark och Beam Cut där byggmaterialens och ytskiktens specifika materialitet lyfts fram genom experiment med omvända logiker, där till exempel balkens form upplöser dess funktion eller bark omformas för att förstärkas via inramningens förutsättningar.

De som samtliga tre konstnärer gör är att hålla öppen springorna som möjliggör relationen mellan det som producerar och blir producerat.

Aski Dahl

Aski Dahl arbetar med teckning, skulptur och installation, men är framförallt intresserad av skeenden i gränslanden däremellan. Hennes processbetonade arbete har ofta sin utgångspunkt i relationen mellan materiella tillstånd och egenskaper, och bildens flyktiga natur. Bildmässigheten framstår som ett väsen vars närvaro är komplex och otillförlitlig. Genom undersökandet av dess materiella förutsättningar vill hon finna utrymme för den visuella lågmäldheten, de sensoriska vittnesbörderna och det långsamma betraktandet.

Verken hon visar i utställningen är del av ett projekt som fokuserar på konceptet om den vilande bilden. Projektet laborerar inte bara med bildens tvetydiga närvaro i materiella ytor, utan också med dess position. Verkens uppbärande konstruktioner hämtar referenser ur samtida såväl som historiska bruks- och industrimiljöer; detaljer ur system för att på olika vis kontrollera objektens aktiva eller passiva status. 

Jonas Bentzer

I sin praktik arbetar Jonas Bentzer konceptuellt med skulptur och skulptur som en handling. Verken kan innehålla förutsättningarna för, spåren av eller vara en pågående handling. Skulpturerna är ofta levande och ingår i eller utgöra ett system.

Under det senaste året har hans arbeten inriktat sig mer mot att bli ett samarbete mellan honom och hans icke-mänskliga omgivning. Bentzers verk är av en undersökande karaktär och ett försök att nå ut och behandla vår symbiotiska omvärld. 

Hur våra liv är ihop trasslade med allt runt omkring oss. Hur vi ingår i ett system som vi hela tiden försöker att reducera ner till enkla förklarings modeller.

Sara Nielsen Bonde

Sara Nielsen Bonde arbetar med skulptur och installationer. Med sina verk vill hon förstärka egenskaper från sin omgivning eller ett givet material. Verken är ofta platsspecifika i miljöer både inom och utomhus. 

Under de senaste åren har Sara inriktat sig mer specifikt med trä. Hon arbetar med träets potential i både att vara ett levande material men även ett bearbetat byggmaterial.