Föreställningar

Linda Hofvander

De fotografiska föreställningarna. Linda Hofvander undersöker de dokumentära och fiktiva elementen i fotografiet. Hennes arbete kretsar kring den fotografiska bildens illusion av verklig heten och hur det egna mediet, fotografi, påverkar vårt sätt att uppleva vår omvärld. Linda Hofvander arbetar med illusionen av det fotografiska mediet som vetenskapligt instrument, en nästan magisk föreställning som fortfarande dröjer sig kvar i mediet.
Genom att bygga upp igenkännbara miljöer och situationer som samtidigt skevar lite vill hon rikta vår uppmärksamhet mot hur vi uppfattar och upplever vår omgivning genom mediet – de konventioner och kategorier som ligger till grund för förståelsen, eller oförståelsen, av världen omkring oss. Den fotografiska föreställningen och tolkningen spiller över i verkligheten och blir en del av den.

www.lindahofvander.com

Välkommen på vernissage lördagen den 14/1 kl 12-16