Konst och Arbete, del I

Pia Mauno, Magnus Larsson, Roxy Farhat, Andreas Kurtsson, Anne Marthe Dyvi och Elisabeth Færøy Lund

Konst och arbete är en grupputställning i två delar, som visas i två på varandra följande perioder på galleri Box i Göteborg under våren 2010. Den första delen innehåller verk av konstnärer som på olika sätt inspirerats av de extraknäck man är tvungen att hålla sig med för att kunna överleva ekonomiskt som konstnär. Den andra delen innehåller verk av konstnärer som uppsökt och bedrivit någon form av konstprojekt om eller på en arbetsplats som inte är deras egen. Tanken med att göra en större grupputställning som sträcker sig över mer än en period är dels att både kunna ställa de två olika förhållningssätten bredvid och mot varandra, med förhoppning om att stimulera utställningsbesökarna till jämförelser och diskussioner, dels att ge de olika verken tid och utrymme att fungera på egen hand. Vi har också inom galleriets arbetsgrupp provat ett för oss nytt ansöknings- och urvalsförfarande, där vi själva föreslagit och tillfrågat hälften av de deltagande konstnärerna medan den andra hälften valts utifrån ansökningar inkomna efter det att vi spridit en efterlysning av verk som skulle kunna passa de beskrivna ämnena.

Vi utgick ifrån några antaganden om konstnärers arbetsförhållanden, och sammanställandet av utställningen var för oss ett sätt att testa dessa antaganden. Vi antog att många konstnärer försörjer sig på extraarbete, timanställningar, deltidsjobb och projektanställningar inom olika yrkesområden utan direkt koppling till konstvärlden – i tillverkningsindustri, städning, vård och omsorg, skola, post, systembolag, SJ med flera arbetsplatser. Vi antog att erfarenheter, miljöer, arbetskamrater och arbetsmoment influerar den estetik och de berättelser som finns i olika konstnärskap. Samtidigt fanns det en tvekan om ifall konstnärer skulle vara villiga att identifiera sig med sina extraknäck till den grad att man var beredd att visa upp sig som något annat än en fri konstnär.

När det gällde konstprojekt bedrivna på arbetsplatser gjorde vi antagandet att olika institutioner t.ex. KIA, SKISS och AIRIS,som var involverade i vissa av verken och projekten, framhåller konstens positiva verkningar för en arbetsplats, vad gäller sjukfrånvaro, kreativitet, medbestämmande och produktivitet hos de anställda, medan konstverkens egna kvaliteter inte bedömdes i samma utsträckning i t.ex. recensioner och inte visades upp i utställningar utanför den arbetsplats där verket producerats. Samtidigt fanns också frågan om hur konstnärer själva såg på sitt deltagande i dessa projekt, och vilka erfarenheter det givit. Vi ville också titta på och jämföra projekten med klassiska arbetsplatsreportage och dokumentära avbildningar av arbetsplatser, utförda av konstnärer och fotografer.

De inkomna ansökningarna, ca 70 olika verk, gav tillsammans och som helhet en sådan bild av konstnärers förhållande till arbetet och arbetsplatsen, att vi gärna visat långt mer än de tio som fick plats i Box lokaler. Vilka arbetsplatser hittar konstnärer sina extraknäck på, och hur trivs man? För många har det handlat om att försöka återvinna något av den tid man givit upp till annat än konst. Vi tror att de erfarenheter av arbete som beskrivs i båda delar av utställningen är allmängiltiga och kan kännas igen av en stor publik, som själva kan forma slutsatser och göra sig en bild. Hos oss fanns från början tanken på att samla allt inkommet material i ett arkiv av något slag, men vi ville ha en större tillgänglighet, och slutligen tog det formen av en katalog.

Galleri Box är en ideell förening, där samtliga 17 medlemmar också ingår i styrelsen. Allt arbete sker utan arvode. Verksamheten befinner sig i ett pendlande läge mellan institution och kommersiellt galleri, med en ständigt pågående diskussion om inriktning och arbetsmetoder. Vi hoppas att just en diskussion ska kunna förmedlas också via de utställningar vi visar. I Konst och arbete försöker vi framhäva diskussionen genom formatet med de två delarna och utsträckningen i tid, men även genom extra arrangemang såsom screening av video, seminarium med inbjudna föreläsare, möten mellan utställande konstnärer och forskare inom arbetslivserfarenheter, och genom spridandet av en katalog.

I arbetsgruppen för utställningen ingår styrelsemedlemmarna Anna Bonnevier, Kalle Brolin, Gustav Lejelind, Sarah Schmidt, och Hendrik Zeitler. Dessutom medverkar grafiska designern Stina Smith, som utformat katalogen.

Vernissage fredagen den 26 mars kl. 19-21