OPEN CALL:Box Summer Studio

BOX SUMMER STUDIO 

PERFORMATIVA PRAKTIKER MÖTER SPATIALA PRAKTIKER  

12 – 18 AUGUSTI 

SISTA ANSÖKNINGSDATUM 16 juni 

Du är välkommen att ansöka till en studiovecka fylld med kollektivt skapande, kritiskt spatialt tänkande och tvär-konceptuellt gestaltande. Här kommer konstnärer, arkitekter, designers, nutida dansare, författare och scenkonstnärer tillsammans arbeta för att nå fördjupade insikter om samspel mellan materialitet, rumslighet, socialt liv och handlande. 

Med det performativa paradigmet som utgångspunkt undersöker Box Summer Studio staden och dess rumsligheter som scener inom vilka kulturella praktiker konstrueras, och där kultur och spatiala praktiker kan förstås som aktiva agenter för social produktion av plats. Inom ramen för en arbetsvecka kommer studion på Kastellgatan 10, arbeta med att skapa utväxlingar mellan studiomedlemmarnas praktiker genom kollektiva ritualer, föredrag, sceniska uppföranden, installationer, dans eller politiska manifestationer inuti och utanför Galleri Box. Efter att ha arbetat tillsammans under en intensiv arbetsvecka, avslutas veckan med en publik Open Studio på Galleri Box.

PERFORMATIVA PRAKTIKER MÖTER SPATIALA PRAKTIKER 

Inom arkitektur, design och kulturarv har det under det senaste decenniet skett förskjutningar från fysiska miljöer till intresse för processer, mellanmänskliga relationer och sammanhang. En kursändring som vidgat perspektivet kring det gemensamma och synliggjort hur sociala dimensioner är avgörande för att planera och konstruera levande livsmiljöer. Performativitet betecknar handlingsaspekten hos språkliga yttranden eller andra symboliska uttrycksformer – varje form av aktion, ritual eller handling – med betoning på uppförandet och dess effekter. Praktiker som performance, nutida dans och scenkonst samspelar allt oftare med arkitektur, museiobjekt, materiellt kulturarv, design eller inkorporerar element av skulptur, mode eller bildkonst. 

Performativitet utgör vidare inom en rad vetenskapsfält perspektiv för att analysera kopplingen mellan socialt liv och uppträdande, eller exempelvis hur makt och snedfördelning av resurser anonymiseras i form av byråkrati, stadsplanering, infrastruktur för exempelvis el och vatten. Begreppet har kommit användas på en mängd olika sätt varför det är svårt att ge en enhetlig definition. För den arbetande konstnären, arkitekten eller hantverkaren i sin studio kan mötet mellan dessa respektive fält artikulera och ge kraft åt redan existerande kreativa processer – inte minst av allt kan dessa perspektiv stimulera fram nya tolkningar av staden, maktrelationer, kroppar och socialt liv.

BOX SUMMER STUDIO UNDER GOTHENBURG DESIGN FESTIVAL 

Som en del av Box Summer Studio kommer årets deltagare erbjudas möjligheten att fortsätta sitt arbete genom att förevisa nya arbetsprocesser under Gothenburg Design Festival.  

ANSÖK TILL BOX SUMMER STUDIO

Sista ansökningsdatum 16 juni 

Observera begränsat antal platser! 

Datum: 12-18 augusti

Skicka din ansökan till: summerstudio@galleribox.se 

Vänligen bifoga en kort motivering + kort beskrivning om din verksamhet/praktik.

VEM BORDE SÖKA? 

Oavsett om du har en bakgrund inom konst, design, arkitektur, mode, litteratur, scenkonst, konsthantverk, nutida dans eller har arbetslivserfarenhet inom materiellt kulturarv så är du välkommen att ansöka. Du ska vara intresserad av att arbeta i grupp, dela med dig av dina kunskaper och vara intresserad av att testa nya format, material och angreppsätt. Du bör ha avslutat dina studier vid universitet eller högskola, samt vara yrkesutövande inom ditt fält.

ANLEDNINGAR TILL VARFÖR DU BORDE SÖKA 

~ Du kommer ges möjligheten att tillsammans med andra utövare arbeta på en gemensam studioyta på Galleri Box under loppet av en sammanhängande arbetsvecka.  

~ Du kommer att få utställningsersättning för medverkan i avslutande publik Open Studio på Galleri Box i slutet av arbetsveckan.     

~ Du kommer att få en unik möjlighet att utbyta kunskaper med andra utövare och experimentera med material, teknik och arbetsmetoder som ligger utanför ramen för din egen praktik. 

~  Du kommer att få praktisk och teoretisk vägledning av gästföreläsare som hjälper dig att   orientera dig i för området relevanta teoribildningar.   

~ Du kommer efter avslutad arbetsvecka erbjudas möjligheten att presentera redan  arbetsprocesser under Designfestivalen 2019 i nära samarbete med HDK.

BOX SUMMER STUDIO har tagits fram av konstnären Gustav Lejelind och curatorn Henrik Sputnes. Årets upplaga sker samarbete med Galleri BOX, HDK och A-venue. Box Summer Studio har fått projektstöd från Göteborg Stad.